گروه مهندسی بهداشت محیط

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۵:۵۱ قبل از ظهر

ردیف

 عنوان درس

 مشاهده

 استاد

 ۱  آشنایی با مدل سازی  مشاهده  مهندس بیگلری
 ۲  کاربرد بیوتکنولوژی  مشاهده  مهندس بیگلری
 ۳  روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین  مشاهده  مهندس بیگلری
 ۴  زباله های صنعتی خطرناک  مشاهده  مهندس بیگلری
 ۵  هیدرولوزی آبهای سطحی  مشاهده  مهندس بیگلری
 ۶  آلودگی هوا  مشاهده  دکتر زارعی
 ۷  کلیات مواد زائد جامد شهری  مشاهده  دکتر زارعی
 ۸  میکروب شناسی محیط  مشاهده  دکتر افشارنیا
۹  مکانیک سیالات  مشاهده  دکتر زارعی
۱۰  بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب و فاضلاب  مشاهده  دکتر افشارنیا
   بهداشت محیط ۱  مشاهده دکتر پیروی
۱۱ روش تحقیق  مشاهده دکتر پیروی
۱۲  سیستم های انتقال و توزیع آب  مشاهده دکتر پیروی
۱۳  مدیریت کیفیت آب  مشاهده دکتر پیروی
۱۴  میکروبیولوژی محیط  مشاهده دکتر پیروی
۱۵  مکانیک سیالات  مشاهده  دکتر زارعی
 ۱۶  سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی  مشاهده  دکتر افشارنیا
 ۱۸  طراحی و اصول مهندسی سیستم های پسماند  مشاهده   دکتر افشارنیا
 ۱۹  طراحی تصفیه خانه فاضلاب  مشاهده  دکتر افشارنیا
 ۲۰  برنامه ایمنی آب  مشاهده   دکتر پیروی
۲۱  ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست  مشاهده  دکتر زارعی
     طرح درس های سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰    
 ۲۲ روش تحقیق  مشاهده  دکتر پیروی
 ۲۳  سیستم های انتقال و توزیع آب  مشاهده  دکتر پیروی
 ۲۴  مدیریت کیفیت آب  مشاهده  دکتر پیروی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس