دوره کارشناسی

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۱۶:۵۸ بعد از ظهر

 ردیف

 عنوان درس

 مشاهده  استاد
 ۱ کاربرد گندزداها مشاهده  دکتر افشارنیا
 ۲ کاربرد موتور تلمبه مشاهده  دکتر پیروی
 ۳ فرآیندها و عملیات در مهندسی بهداشت محیط مشاهده  دکتر زارعی
 ۴ روش های مهندسی مبارزه با ناقلین مشاهده   دکتر تقوی
 ۵ مدیریت بهداشت محیط در شرایط اضطراری مشاهده  دکتر تقوی
 ۶ آلودگی هوا مشاهده  دکتر زارعی
 ۷ آزمایشگاه هیدرولیک مشاهده  دکتر زارعی
 ۸ اکولوژی محیط مشاهده  دکتر زارعی
۹ بهداشت محیط بیمارستان و کنترل عفونت مشاهده  دکتر زارعی
۱۰ هیدرولوژی آبهای سطحی و زیر زمینی مشاهده  دکتر زارعی
۱۱  مکانیک سیالات مشاهده  دکتر زارعی
۱۲ سیستم های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی مشاهده  دکتر افشارنیا
  طرح درس نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱    
 ۱ کاربرد گند زداها و پاک کننده ها در بهداشت محیط  مشاهده   دکتر افشارنیا
۲ میکروب شناسی محیط  مشاهده   دکتر افشارنیا
۳ آلودگی هوا مشاهده دکتر زارعی
۴ هیدرولوژی آب های سطحی و زیرزمینی مشاهده  دکتر زارعی
 ۵ آزمایشگاه هیدرولیک  مشاهده   دکتر زارعی
 ۶ اکولوژی محیط مشاهده   دکتر زارعی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس