شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۸:۴۳ قبل از ظهر

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده 

 • انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته
 • نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد
 • تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • تعیین دروس کمبود و جبرانی در مقطع کارشناسی ارشد
 • بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها
 • بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد
 • نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد
 • تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
 • بررسی و تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
 • بررسی و تصویب اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی برای پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
 • رسیدگی به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پایان نامه و تدوین راهنمای نگارش پایان نامه
 • تعیین اعضای هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
 • بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه
 • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه
 • بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا
 • طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد
 • بررسی درخواستها و مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد در چارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس