اولویت های پژوهشی و حمایت از پایان نامه ها

ایجاد شده در ۲۰ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۳:۴۲ قبل از ظهر
 ۱.اولویت های پژوهشی معاونت بهداشتی
 ۲.مصوبه مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت دانشگاه در خصوص حمایت از پایان نامه ها
 ۳.اولویت های پژوهشی در سطح ملی
 ۴.اولویتهای پژوهشی ابلاغی ستاد ملی جمعیت
 ۵.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محوربیماریهای واگیر
 ۶.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محوربیماریهای غیر واگیر
 ۷.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور سالمت روان
 ۸.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور ژن درمانی و علوم پایه
 ۹.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور تغذیه صنایع غذایی
 ۱۰.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور محیط زیست و بهداشت محیط
 ۱۱.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور ارتقای سالمت و مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
 ۱۲.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور هوش مصنوعی و فناوری های سلامت
 ۱۳.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور سالمندی
 ۱۴.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور بهداشت دهان و دندان
 ۱۵.اولویت های پژوهشی منطقه ای در محور حوادث و بلایا
 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس