گروه بهداشت عمومی

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۵:۰۰ قبل از ظهر

 

 ردیف  عنوان درس  مشاهده  استاد
 ۱  تکنولوژی آموزشی  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲  تکنولوژی آموزشی  مشاهده  مهندس صابری
 ۳  بهداشت دانش آموزان و مدارس  مشاهده  مهندس صابری
 ۴  بهداشت مادر و کودک  مشاهده  مهندس صابری
 ۵  بیماریهای شایع کودکان  مشاهده  مهندس صابری
 ۶  اصول کلیات خدمات بهداشتی  مشاهده  مهندس صابری
 ۷  مصون سازی  مشاهده  مهندس صابری
 ۸  اقتصاد بهداشت  مشاهده  دکتر اسماعیلی
 ۹  جامعه شناسی سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۱۰  آموزش بهداشت  مشاهده  دکترشمس
 ۱۱  آموزش بهداشت(ارشد)  مشاهده  دکترمشکی
 ۱۲ بیماریهای شایع کودکان  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۳  روش پژوهش در آموزش بهداشت  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۴  نظریه ها و مدل های برنامه ریزی  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۵  بهداشت کودکان  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۶  پاتالوژی جغرافیایی  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۷  اصول و فنون مشاوره  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۸  بهداشت ۱  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۹  ارتقاء سلامت و سبک زندگی  مشاهده   دکتر شمس
 ۲۰  بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی  مشاهده  دکتر شمس
 ۲۱  آموزش بهداشت و ارتباطات  مشاهده   دکتر شمس
 ۲۲   بهداشت عمومی(رادیولوژی)  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۳  بهداشت عمومی(فوریت)  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۴  آموزش بهداشت و ارتباطات  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۵  فناوری های کاربردی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۶  ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۷ آموزش بهداشت  مشاهده  دکتر مطلبی
   طرح درس های سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰    
 ۲۸  بهداشت محیط ۱  مشاهده  دکتر پیروی
 ۲۹  بهداشت محیط ۲  مشاهده  دکتر پیروی
 ۳۰  اکولوژی انسانی  مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۳۱  بیماری های شایع کودکان و طرق پیشگیری از آن مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۳۲  بهداشت سالمندان  مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۳۳  کلیات پزشکی و بهداشت  مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۳۴ تکنولوژی آموزشی مشاهده  دکتر مطلبی
 ۳۵  آموزش بهداشت و ارتباطات  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۳۶  برنامه ملی مبارزه با بیماری ها(کاردانی)  مشاهده  دکتر عالمی
 ۳۷  برنامه ملی مبارزه با بیماری های واگیر(کارشناسی پیوسته)  مشاهده  دکتر عالمی
 ۳۸  برنامه ملی مبارزه با بیماری های غیرواگیر(کارشناسی ناپیوسته)  مشاهده  دکتر عالمی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس