گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۸:۰۰ قبل از ظهر
ردیف  عنوان درس  مشاهده استاد
 ۳  پویایی گروه  مشاهده  دکتر مشکی
 ۵  جامعه شناسی سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۷  آموزش بهداشت(ارشد)  مشاهده  دکتر شمس
 ۱۲  روش پژوهش در آموزش بهداشت  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۳  نظریه ها و مدل های برنامه ریزی  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۵  اصول و فنون مشاوره  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۷  زبان تخصصی  مشاهده  دکتر مشکی
 ۱۸  ارتقاء سلامت و سبک زندگی سالم  مشاهده  دکتر شمس
 ۱۹  آموزش بهداشت و ارتباطات  مشاهده   دکتر شمس
 ۲۰  فناوری های کاربردی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۱  ارتباط درآموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۲  آموزش بهداشت و ارتباطات  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۲۳ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت جامعه نگر  مشاهده  دکتر مشکی
 ۲۴ بیماریهای شایع کودکان  مشاهده  دکتر مشکی
 ۲۵ پاتالوژی جغرافیایی ایران  مشاهده  دکتر مشکی
 ۲۶ روانشناسی تغییر رفتار سالم  مشاهده  دکتر مشکی
 ۲۷  مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  مشاهده  دکتر مشکی
   طرح درس های سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰    
 ۲۸ فناوری کاربردی در آموزش و ارتقاء سلامت ۱  مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۲۹  فناوری کاربردی در آموزش و ارتقاء سلامت ۲ مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۳۰  سیستم اطلاع رسانی در سلامت  مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۳۱ آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در محیط های مراقبت بهداشت اولیه  مشاهده  دکتر دوگونچی
 ۳۲  اصول پیشگیری از بیماریهای واگیر و غیرواگیر  مشاهده  دکتر جعفری
 ۳۳  روش پژوهش در آموزش بهداشت  مشاهده  دکتر جعفری
 ۳۴  فناوری های کاربردی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۳۵ فناوری کاربردی در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
 ۳۶  ارتباط در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مشاهده  دکتر مطلبی
 ۳۷ جامعه شناسی سلامت  مشاهده  دکتر مطلبی
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس