رسالت و شرح وظایف

ایجاد شده در ۱۹ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۶:۰۹ قبل از ظهر
                              شرح وظایف و رسالت EDO

 

  1.  برنامه ریزی آموزشی با همکاری گروه های آموزشی
  2.   ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی
  3. ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی فراگیران ، اعضای هیات علمی و فرایند های آموزش دردانشکده
  4.  ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
  5.   ارائه مشاوره در زمینه اجرای روش های نوین آموزشی و مشاوره و مطالعه برای توسعه آموزش
  6. بررسی و بروز رسانی طرح درس اساتید دانشکده

  مدیر دفتر توسعه توسط رئیس دانشکده و با موافقت مدیر مرکز مطالعات از بین اعضای هیات علمی همان دانشکده تعیین می شود.

  کلیه فعالیت های دفاتر توسعه با هماهنگی و نظارت مرکز مطالعات انجام می شود.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس