شرح وظایف

ایجاد شده در ۱۸ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۸:۵۹ بعد از ظهر

• ارتقاء استاندار های اعتباربخشی موسسه ای حوزه آموزش دانشجو و امور هیات علمی
• توسعه هدفمند رشته مقاطع تحصلی گروه متناسب با ظرفیت و توانمندی گروه و نیاز منطقه
• بکارگیری آموزش مجازی بعنوان یک بستر اصلی در افزایش کیفیت آموزش دانشجویان
• برنامه ریزی و اجرای فرایند های نوین آموزشی در آموزش و ارزشیابی دانشجویان
• توجه ویژه به اخلاق حرفه ای و کوریکولوم پنهان
• هدایت پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه جهت حل مشکلات منطقه و تقویت آموزش پاسخگو
• ارایه گزارش سالیانه در خصوص موارد فوق با هماهنگی و تایید معاونت آموزش دانشگاه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس